Müşteri Hizmetleri: 0850 885 2639 (BODY)   &  WhatsApp 0541 776 83 46 (PROTEIN)

KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma metni veri sorumlusu olan proteinler.com (“proteinler.com”) tarafından proteinler.com’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak proteinler.com kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatma ve açıklamalarda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. proteinler.com’in işlediği kişisel verilere ilişkin detaylı bilgilere proteinler.com KVK POLİTİKASI’ndan ulaşabilirsiniz.

VERİLERİN İŞLENME AMACI
proteinler.com’in elde etmiş olduğu Kişisel Veriler, işbu maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5 ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verileri işleme şartları ve amacında işlenecektir.

proteinler.com hizmet ve ürünlerinden iligli kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili departmanlarımız tarafından yapılması ve süreçlerin yürütülmesi kapsamında;

ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve ifası, satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve ifası,

Müşteri ilişkileri idaresinin planlanması ve ifası, Kullanıcı geri dönüşlerinin (talep, şikayet vs.) takibi, hukuki istemlerin takibi ve proteinler.com’in ve ticari ilişki içerisinde olan ilgililerin ticari, teknik ve hukuki iş güvenliğinin sağlanması kapsamında;

proteinler.com denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, proteinler.com faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için gerekli işlemlerin planlanması ve ifası, verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması, yetkili kurumlara mevzuat uyarınca bilgi verilmesi

proteinler.com tarafınan yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için ilgili departmanlar tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı işlerin yürütülmesi kapsamında;

IT planlanması, ifası ve denetimi, IT altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi, Finans ve muhasebe işlemlerinin takibi, hukuki süreçlerin takibi, etkinlik/verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin tamamlanması, üretim veya operasyon süreçlerinin planlaması ve ifası

proteinler.com tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin ilgili kişilerin kullanım alışlanlıkları, beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve reklamının yapılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve ifası kapsamında;

Kullanıcı memnuniyeti faaliyetlerinin planlanması ve ifası, Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için piyasa araştırması aktivitelerinin planlanması ve ifası, Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve ifası, proteinler.com’in sunduğu ürün veya hizmetlerden en iyi şekilde faydalanılması için ilgili süreçlerin planlanması ve ifası,

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
proteinler.com tarafından toplanan kişisel veriler, proteinler.com’in yukarıda detaylıca açıklandığı üzere ticari stratejilerin planlanması ve ifası, işin yürütülebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, proteinler.com’in ve proteinler.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, proteinler.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve tüm bu süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla proteinler.com’in iştiraklerine, hissedarlarına, iş ortaklarına (yalnızca anonim olarak), yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8 ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP
Kişisel veriler proteinler.com tarafından e-posta, internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, proteinler.com’in erişimine izilen verilen sosyal medya hesapları üzerinden, elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel veriler ayrıca Kanun’un 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma metninin 1 ve 2. Maddelerinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar uyarınca işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

AÇIK RIZA DOĞRULTUSUNDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI
proteinler.com, aşağıda detaylıca açıklanan kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ile verilen açık rıza kapsamında işleyebilir. Bu kapsamda proteinler.com ile hukuki ilişki kapsamında paylaşılan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri ve müşteri işlem bilgileri ile pazarlama bilgileri, ilgili kişiye ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve ifası ile proteinler.com’in sunduğu ürün ve hizmetlerden en iyi şekilde yararlanılabilmesi için iligli süreçlerin planlanması ve ifası kapsamında proteinler.com tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme ve analizlerinin yapılması, ilgili kişiye indirimli kampanya sunulması, reklam yapılması, dijital olarak pazarlanması, proteinler.com’in iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin geliştirilmesi ev planlanması kapsamında ilgili kişiyle yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için piyasa araştırmasının yapılması ve ifası kapsamında piyasa araştırmaları ve anketlerin yapılması amacıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahibinin hakları aşağıda belirtilmiştir:

- Kişisel verilen işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verrilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme,
- kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi olması halinde düzeltme talep etme ve yapılan işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara aktarılmasını talep etme
- Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmesine rağmen, işleme sebebinin ortadan kalması halinde kişisel verinin silinmesini, yok edilmesini talep etme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi üzerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilen kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğranılması halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Bu sayılan haklarınızla ilgili tüm taleplerinizi, kişisel veri sahibi olarak proteinler.com KVK POLİTİKASI’nde açıklanan yöntemlerle proteinler.com’e iletebilirsiniz. proteinler.com talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, proteinler.com Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarife üzerinden ücret talep edebilir.

WHATSAPP DESTEK HATTI 05417768346
MÜŞTERİ HİZMETLERİ08508852639